Άδεια ασθενείας και άδεια απουσίας έκτακτων συμβασιούχων εκπαιδευτικών

Άδεια ασθένειας με πλήρεις απολαβές μπορεί να παραχωρηθεί, με βάση πιστοποιητικό από αρμόδιο/α Ιατρικό/ή Λειτουργό στους/στις έκτακτους/ες με πλήρη ετήσια απασχόληση μέχρι 28 ημέρες (συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών). Η άδεια αυτή μπορεί να παραχωρηθεί για οποιαδήποτε  ημέρα.

Στους/Στις έκτακτους/ες με πλήρη απασχόληση εκπαιδευτικούς, το Ιατροσυμβούλιο μπορεί να συστήσει τη χορήγηση και άλλης άδειας ασθένειας ως παράταση της άδειας ασθένειας, με πλήρεις απολαβές, μέχρι και 14 ημέρες. Σε περίπτωση που μετά και από τη λήξη της παράτασης των 14 ημερών ο/η εκπαιδευτικός συνεχίζει να ασθενεί, τότε μπορεί να του/της παραχωρηθεί περαιτέρω άδεια ασθένειας, χωρίς απολαβές, μέχρι τη συμπλήρωση 84 ημερών.

Μετά από τη λήξη και της δεύτερης παράτασης, καμία άλλη παράταση άδειας δεν μπορεί να χορηγηθεί και τερματίζεται άμεσα η σύμβαση εργασίας του/της εκπαιδευτικού (εκτός και εάν η άδεια ασθένειας αφορά μητρότητα). Εάν ο/η εκπαιδευτικός επιθυμεί να επανέλθει στα καθήκοντά του/της, θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτημα στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Άδεια μητρότητας:  Στις εγκύους εκτάκτους εκπαιδευτικούς λειτουργούς παραχωρείται άδεια μητρότητας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως στις υπόλοιπες υπαλλήλους του κρατικού τομέα.

Άδεια απουσίας: Σε έκτακτο εκπαιδευτικό του οποίου η απασχόληση υπερβαίνει τους 3 συνεχείς μήνες μπορεί να παραχωρηθεί, για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, άδεια απουσίας με πλήρης απολαβές μιας εργάσιμης ημέρας για κάθε μήνα απασχόλησης με ανώτατο όριο 10 εργάσιμες ημέρες, ύστερα από έγκριση του Διευθυντή του οικείου τμήματος εκπαίδευσης.

Share

Permanent link to this article: https://www.dh-ki.com/?page_id=2195