ΕΠ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΚΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2019-22

ΠPOEΔPOΣ: ANΔPEAΣ XEIMΩNAΣ

ANAΠΛHPΩTHΣ ΠPOEΔPOΣ: ΓIΩPΓOΣ ΔIOMHΔOYΣ

ANTIΠPOEΔPOΣ: ΠANAΓIΩTA XPYΣOΣTOMOY

ΓPAMMATEAΣ:ΓIΩPΓOΣ ΠETPOY

OPΓANΩTIKOΣ ΓPAMMATEAΣ: NTINOΣ ΛYTPAΣ

TAMIAΣ :ANΔPEAΣ ΠETPIΔHΣ

B. ΓPAMMATEAΣ: ΦΛΩPA ΛOIZOY

B. TAMIAΣ :EΛENH ΣTAMATOΠOYΛΛOY

MEΛH

EΛENA ΣIEKKEPH

XAPAΛAMΠOΣ KONNAPHΣ

ΔHMHTPA ΓABAΛA

ΞENAKHΣ KYPIAKIΔHΣ

Share

Permanent link to this article: https://www.dh-ki.com/?page_id=1974