Επιστολή ΟΕΛΜΕΚ προς Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Παιδείας της Βουλή για Τροποποιήσεις / Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν τους εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης

Πρόεδρο και Μέλη

Επιτροπής Παιδείας της Βουλής

Λευκωσία

 Θέμα: Τροποποίηση Νομοθεσιών / Νομοθετικές Ρυθμίσεις

 Αγαπητέ Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως μας ορίσετε, το συντομότερο δυνατόν, ημερομηνία για συνάντηση και συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, τα οποία απασχολούν έντονα τους εκπαιδευτικούς και χρήζουν άμεσα νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά και τροποποιήσεις υφιστάμενων νομοθεσιών.  Τονίζουμε,  με έμφαση, ότι οι ρυθμίσεις αυτές επιβάλλονται να προωθηθούν και να ψηφιστούν προ της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς προς εξάλειψη των ασαφειών και αποφυγή αυθαιρεσιών και αδικιών.  Ειδικότερα, αναφερόμαστε στους εξής νόμους:

α).      Του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016 (Ν.48(Ι)2016).

Επισυνάπτεται ο σχετικός νόμος και οι τροποποιήσεις που εισηγείται η Οργάνωσή μας (Παράρτημα 1).

 β).      Των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Επιθεώρηση και Αξιολόγηση) Κανονισμών του 2011 (ΚΔΠ 73/2011).  Επισυνάπτονται οι σχετικοί Κανονισμοί (Παράρτημα 2). 

Σε ό,τι αφορά τους περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Επιθεώρηση και Αξιολόγηση)

Κανονισμών του 2011 (ΚΔΠ 73/2011) οι εν λόγω Κανονισμοί συγκρούονται με

τη διαδικασία προκήρυξης των θέσεων προαγωγής των Εκπαιδευτικών Μέσης

Εκπαίδευσης, που διενεργούνται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ).

Συγκεκριμένα, η ΕΕΥ προκηρύσσει τις θέσεις προαγωγής με πιθανή ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στα μέσα Οκτωβρίου και με ημερομηνία λήξης την 30η Οκτωβρίου κάθε σχολικής χρονιάς και στη συνέχεια στους αμέσως επόμενους μήνες (Νοέμβριο – Δεκέμβριο), αρχίζει από τη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΥΠΠ η διαδικασία Καταρτισμού καταλόγων ανά ειδικότητα, για όλους τους ενδιαφερόμενους για προαγωγή εκπαιδευτικούς.

Με βάση, όμως, τους εν λόγω Κανονισμούς (Επιθεώρησης και Αξιολόγησης), οι οποίοι αφορούν την αξιολόγηση των Καθηγητών, η όλη διαδικασία (κοινοποίηση των αξιολογήσεων των Καθηγητών, δικαίωμα υποβολής ένστασης για τις αξιολογήσεις, εξέταση των ενστάσεων από το ΥΠΠ, κοινοποίηση του αποτελέσματος)  ολοκληρώνεται κάθε χρόνο τέλη Δεκεμβρίου, της ίδιας δηλαδή χρονιάς που προκηρύσσονται οι θέσεις προαγωγής.

Κατά συνέπεια θεωρείται παράλογο και παράδοξο να καταρτίζονται οι κατάλογοι των υπό προαγωγή εκπαιδευτικών τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο, ενώ το αποτέλεσμα των ενστάσεών τους, εκκρεμεί και κοινοποιείται σ’ αυτούς (σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία) τέλη Δεκεμβρίου.

Ως εκ τούτου, η Οργάνωσή μας θεωρεί ότι επιβάλλεται άμεσα η διαφοροποίηση των ημερομηνιών των Κανονισμών με αριθμούς 21, 22, 23 της εν λόγω Νομοθεσίας (Επιθεώρηση και Αξιολόγηση), ως ακολούθως:

Κανονισμός 21:  «Κοινοποίηση περιεχομένου εκθέσεων»

Η λέξη «Οκτωβρίου» στην πρώτη παράγραφο στην τέταρτη γραμμή του Κανονισμού αυτού, να αντικατασταθεί με την λέξη «Σεπτεμβρίου».

Κανονισμός 22:  «Ενστάσεις»

Οι λέξεις «είκοσι μία» στην τέταρτη γραμμή του Κανονισμού αυτού να αντικατασταθούν με τη λέξη «δεκαπέντε».

Κανονισμός 23:  « Εξέταση ενστάσεων»

Η λέξη «Δεκεμβρίου» στην τελευταία γραμμή της τρίτης παραγράφου του Κανονισμού αυτού να αντικατασταθεί με τη λέξη «Οκτωβρίου».

γ).      Κανονισμοί Μετακινήσεων Μόνιμων Απλών Καθηγητών, Βοηθών Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών Α’.

          Οι υφιστάμενοι Κανονισμοί Μετακινήσεων / Τοποθετήσεων των Μόνιμων Απλών Καθηγητών και των Βοηθών Διευθυντών στηρίζονται σε συμφωνίες μεταξύ ΟΕΛΜΕΚ και ΥΠΠ.  Επιπρόσθετα, έχουν συνταχθεί Κανονισμοί για τις Μετακινήσεις / Τοποθετήσεις και των Βοηθών Διευθυντών Α’,

          Πληροφορικά σας αναφέρουμε ότι για τους πιο πάνω κανονισμούς βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των συζητήσεων με το ΥΠΠ για επικαιροποίησή τους.  Ως εκ τούτου, ζητούμε την αρωγή σας για νομοθετική ρύθμιση των εν λόγω Κανονισμών, έτσι ώστε να τερματιστεί κάθε μορφή αυθαιρεσίας και αδικίας σε βάρος των Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης.

δ).      Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών

Η Οργάνωση μας θεωρεί ότι τα υφιστάμενα κριτήρια για την επιλογή των Εκπαιδευτικών που αιτούνται απόσπαση σε διάφορα τμήματα του ΥΠΠ, είναι ασαφή, ελλιπή και χρήζουν διευκρινίσεων.   Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι δεν αναφέρονται στα κριτήρια απόσπασης, μετά από πόσα χρόνια μπορεί να αποσπαστεί κάποιος ξανά, ποιοι απαρτίζουν την επιτροπή που αποφασίζει για την επιλογή αυτών που θα αποσπαστούν, μέχρι πόσα χρόνια μπορεί να επεκταθεί μία απόσπαση, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες απόσπασης να αμφισβητούνται.

Ως εκ τούτου, ζητούμε την άμεση εγγραφή του θέματος για συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής με στόχο να οριστικοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής και να ρυθμιστούν νομοθετικά, τερματίζοντας κάθε μορφή παραβίασης της χρηστής διοίκησης ή και των εξωτερικών παρεμβάσεων προς όφελος οποιουδήποτε.

 

Ο  Πρόεδρος                                                             Ο  Γεν.  Γραμματέας

Γιάννος Σωκράτους                                                   Κώστας  Χατζησάββας

Λευκωσία,   26  Φεβρουαρίου  2018

 

 

Share

Permanent link to this article: https://www.dh-ki.com/?p=1778